Możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich

W ramach nowej perspektywy na lata 2021 – 2027 możemy wyróżnić trzy programy, które mogą być szczególnie interesujące dla przedsiębiorców, są to: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, czyli tzw. FENG, Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oraz Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Jeśli chodzi o konkursy w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki, to największy z nich, na który przeznaczone jest w sumie 890 milionów euro, nosi nazwę Ścieżka Smart i jest to kompleksowy projekt badawczo – rozwojowo – inwestycyjny.

Pierwszy nabór do tego projektu jest na etapie zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały ocenione pozytywnie. W tym miejscu chciałbym z radością podkreślić, że pośród nich jest także klient kancelarii SWLEX. Oprócz wieloletniego doświadczenia, które zebraliśmy podczas obsługi wielu projektów, gromadzimy już doświadczenie w ramach wsparcia przy najnowszych inicjatywach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach drugiego naboru Ścieżki Smart wnioski przyjmowane były do 15 listopada, ale jeszcze nic straconego, ponieważ zgodnie z aktualnymi założeniami od kwietnia przyszłego roku zostanie otwarty nabór wniosków dla konsorcjów małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto, od czerwca 2024 roku nabór zostanie ponownie otwarty dla indywidualnych MŚP, przy czym będzie on podzielony na część ogólną i tę dedykowaną projektom na rzecz dostępności.

Warto dodać, że program Ścieżka Smart dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, a dla przedsiębiorców dużych i konsorcjów przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Program Ścieżka Smart zakłada kompleksowe wsparcie działalności, w szczególności w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej i wdrażaniu innowacji opartych na wynikach prac B+R. Ponadto, możliwe jest wsparcie zielonej i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, promocji zagranicznej produktów (wyrobów lub usług), ochrony własności przemysłowej i podnoszenia kompetencji pracowników.

Warto podkreślić, że w przeciwieństwie do minionych projektów, w programie Ścieżka Smart istnieje możliwość realizacji projektu w ramach jednego konkursu, co oznacza, że w ramach jednej instytucji można zrealizować prace badawczo – rozwojowe oraz przeprowadzić ich wdrożenie.

Konkurs Ścieżki Smart podzielony jest na moduły. Obligatoryjnym modułem są prace badawczo – rozwojowe albo wdrożenie innowacji. Efektem modułu B+R powinno być opracowanie, możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej, innowacyjnego na poziomie kraju rozwiązania. Modułami fakultatywnymi są: Infrastruktura B+R, Cyfryzacja, Zazielenienie, Internacjonalizacja oraz Kompetencje.

Podział na moduły powiązany jest także z możliwością prowadzenia projektu w sposób linearny albo nielinearny. W pierwszym przypadku, najpierw przeprowadzane są prace badawczo – rozwojowe, a następnie w kolejnym module są one wdrażane. W przypadku sposobu nielinearnego, równolegle do modułu B+R można realizować na przykład moduł Internacjonalizacji poprzez wyjazd na targi w celu zaprezentowania rozwiązań istniejących już w ramach przedsiębiorstwa. Należy jednak pamiętać, by taki sposób działania był szczegółowo opisany i uzasadniony we wniosku.

Warto podkreślić, że w przypadku modułu B+R mamy do czynienia z dotacją bezzwrotną. Dofinansowanie zależne jest od statusu przedsiębiorstwa i kształtuje się na poziomie do 80% kosztów badań przemysłowych i do 60% kosztów prac rozwojowych. W przypadku modułu Wdrożenia innowacji dotacja jest warunkowa, co oznacza, że część środków będzie podlegała zwrotowi. Wysokość części zwrotnej będzie uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa, ale również od sukcesu, jaki przedsiębiorca osiągnie we wdrożeniu wyników prac badawczo – rozwojowych. Im większy sukces, im większa sprzedaż, tym mniejszy zwrot.

Kolejnym programem, o którym chciałbym wspomnieć, a który jest realizowany w ramach nowej perspektywy na lata 2021 – 2027 jest nabór o nazwie Granty na eurogranty. Przewiduje on dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z napisaniem wniosku w ramach konkursu unijnego. Tym dofinansowaniem mogą być objęci przedsiębiorcy, którzy będą składali wniosek o dofinansowanie do programów centralnie zarządzanych przez Unię Europejską. Nowością w ramach tej perspektywy jest to, że w tym naborze mogą wziąć udział również organizacje badawcze. Ogłoszenie naboru planowane jest na 18 stycznia 2024 roku, a nabór wniosków rozpocznie się w lutym i będzie trwał rok.

Na koniec chciałbym jeszcze wspomnieć o dotacjach, które są możliwe do pozyskania w ramach programów realizowanych przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Otóż w dniu 30 listopada Agencja podpisała umowę na dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027 i już po raz trzeci będzie realizowała projekt, którego celem jest podnoszenie jakości działalności wielkopolskich przedsiębiorstw oraz kwalifikacji pracodawców i pracowników.

Do realizacji nowego projektu pod nazwą Usługi rozwojowe dla Twojego biznesu, WARP połączył siły obecnych Operatorów działających na terenie miasta Poznania i okolicznych powiatów. W rezultacie łącznie z partnerem, którym jest Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, zaplanowano zrealizowanie projektu w kwocie dofinansowania przekraczającej 67 milionów złotych w okresie od początku roku 2024, do końca roku 2028. Planowany termin naboru wniosków do projektu przewidziany jest w pierwszym kwartale 2024 roku.

Program ten pozwala rozwijać rozmaite kompetencje zawodowe, poczynając od specjalistycznych kursów zakończonych certyfikatami (zarówno w zakresie kompetencji miękkich, jak i twardych), ale także po kursy językowe czy kursy prawa jazdy. Zakres usług, które wchodzą w skład programu jest bardzo szeroki, zatem praktycznie każde przedsiębiorstwo jest w stanie znaleźć coś dla siebie w ofercie, jaka znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych).

W dzisiejszym filmie dokonałem tylko ogólnego przeglądu programów związanych z pomocą publiczną dla przedsiębiorców. Jak to było do tej pory, oferta jest bardzo bogata tak, by każdy innowacyjny, mający ambicje przedsiębiorca znalazł coś dla siebie i jednocześnie, by rozwijał swoje przedsiębiorstwo w duchu zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.

Jako SWLEX mamy szczęście współpracować z takimi przedsiębiorcami i mamy nadzieję, że być może, zdecydują się Państwo dołączyć do tego grona. Zapraszamy do kontaktu!

Share on facebook
Share on linkedin

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.