Oddział zagranicznej jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce 

Oddział to wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. W przypadku oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych zazwyczaj mamy do czynienia z oddziałami osób prawnych, czyli spółek. Czy możliwe jest utworzenie w Polsce oddziału zagranicznej jednoosobowej działalności gospodarczej?

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie UE może świadczyć usługi transgranicznie na terenie Polski, a także może założyć oddział przedsiębiorcy zagranicznego. Osoby zagraniczne z państw członkowskich mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Usługodawca z państwa członkowskiego może czasowo świadczyć usługi na zasadach określonych w przepisach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej albo w postanowieniach umów regulujących swobodę świadczenia usług, bez konieczności uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Powyższe uregulowania wyłączone są dla usług, które m.in. są określone w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawie o działalności leczniczej, o ochronie osób i mienia czy w Prawie przewozowym. Oznacza to, że niektóre usług można świadczyć po spełnieniu określonych warunków wskazanych w odpowiednich ustawach.

Kiedy należy utworzyć oddział przedsiębiorcy zagranicznego? Wtedy, gdy działalność usługowa przedsiębiorcy zagranicznego utraci charakter czasowy lub kiedy odpowiednie przepisy nakładają na niego taki obowiązek.

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą za granicą może utworzyć oddział takiej działalności w Polsce. Można byłoby przyjąć, że skoro tego typu sprawy prowadzi się dla polskiej jednoosobowej działalności gospodarczej przez CEIDG, to w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego CEIDG również znajdzie zastosowanie.

Zagraniczny przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą za granicą może rozpocząć działalność w formie oddziału na terenie Polski dopiero po utworzeniu oddziału i po jego rejestracji (uzyskaniu wpisu) w rejestrze przedsiębiorców KRS. Tym samym, dla rejestracji wszelkich oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych właściwy jest KRS, a nie CEIDG. Rejestrację oddziału przedsiębiorcy zagranicznego w KRS można przeprowadzić wyłącznie elektronicznie przez stronę www.prs.ms.gov.pl wybierając odpowiedni formularz dotyczący rejestracji oddziału przedsiębiorcy zagranicznego i załączając dokumenty w formie elektronicznej.

Zamierzając utworzyć oddział przedsiębiorcy zagranicznego należy mieć również na uwadze, że:
a) w ramach oddziału, można wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w takim zakresie, w jakim prowadzi tę działalność przedsiębiorca za granicą,
b) przedsiębiorca zagraniczny ustanawia osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,
c) przedsiębiorca zagraniczny prowadzi dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim i zgodnie z przepisami o rachunkowości,
d) oddział musi mieć siedzibę (adres).

W przypadku pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Share on facebook
Share on linkedin

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.