Zmiany w 2024 r. w zakresie wartości pomocy de minimis i regionalnej pomocy inwestycyjnej

15 grudnia 2023 r. opublikowano przyjęte dwa dni wcześniej rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Pod tą nieco enigmatycznie brzmiącą nazwą rozporządzenia kryje się istotna modyfikacja wspólnotowych przepisów dotyczących wartości pomocy de minimis.

Zwiększenie wartości pomocy de miminis do 300.000 euro

Od 1 stycznia 2024 r. wzrasta bowiem maksymalna wartość pomocy de minimis, jaką otrzymać może beneficjent. Dotąd wartość ta wynosiła 200.000 euro w przypadku większości beneficjentów i 100.000 euro, gdy beneficjentem jest podmiot działający w sektorze transportowym. Komisja Europejska dostrzegła, że wartość pomocy de minimis w sposób niezagrażający konkurencji na wspólnym rynku podwyższyć można do 300.000 euro. Ma to odzwierciedlać inflację, jaka miała miejsce od czasu wejścia w życie rozporządzenia (UE) nr 1407/2013 „oraz zakładany rozwój sytuacji w okresie obowiązywania” nowego rozporządzenia. Nie ma już też podziału sektorowego, a zatem pomoc w kwocie do 300.000 euro mogą otrzymać także podmioty z branży transportowej, co mając na uwadze ich aktualną sytuację ekonomiczną związaną z zawirowaniami politycznymi może być dla nich bardzo istotne.

Mniej korzystna wydaje się natomiast zmiana w liczeniu okresu 3 lat, które stanowią czas, w którym nie może dojść do nadmiernej kumulacji pomocy de minimis. Dotąd liczono 3 ostatnie lata podatkowe, teraz będą liczone 3 lata kalendarzowe. Łatwiej (i w sposób jednolity dla wszystkich przedsiębiorców) będzie określić okres referencyjny i uniknąć rozbieżności pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi.

Zwiększenie wartości pomocy de minimis dla przedsiębiorstw wykonujących usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym

Komisja Europejska nie zapomniała też o innych podmiotach gospodarczych. Z tego względu Komisja Europejska wydała też tego samego 13.12.2023 r. rozporządzenie (UE) 2023/2832 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowani Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwo wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym. Dla takich przedsiębiorstw, zwanych zwykle przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, 3-letni limit pomocy de minimis zwiększono z 500.000 euro do 750.000 euro. Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej może też skorzystać z „normalnej” pomocy de minimis (te rodzaje pomocy można łączyć), ale nie może być ona łączona z żadną formą rekompensaty do tej samej usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy rekompensata stanowi pomoc państwa, jak i gdy nie jest taką pomocą.

Przedłużenie czasu udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej

Ważne zmiany zaszły też w prawie krajowym. 8 grudnia 2023 r. wydano rozporządzenie Rady Ministrów, w którym przedłużono do 31 grudnia 2026 r. możliwość udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej. W rozporządzeniu zmieniono tym też definicję regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz zakres i sposób liczenia kosztów inwestycji. Powyższe zmiany na poziomie wspólnotowym i krajowym powodują, że niezbędne będzie wprowadzenie nowych wzorów formularzy pozyskiwanych od przedsiębiorców (mających na celu zebrać dane pozwalające ustalić, czy dany podmiot kwalifikuje się do otrzymania pomocy) oraz wzorów zaświadczeń o pomocy de minimis.

Share on facebook
Share on linkedin

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.