Księgowość

Nasze biuro rachunkowe w Poznaniu oferuje kompleksowe usługi księgowe, kadrowe, płacowe i prawne, których potrzebuje Twoja firma.

Wybierz sprawdzone usługi księgowe i kadrowe

Dzięki ogromnej wiedzy, doświadczeniu oraz profesjonalnemu podejściu jesteśmy w stanie zaproponować optymalne i rozsądne rozwiązania księgowo-kadrowe dla Twojego biznesu. Wiemy, że rachunkowość to źródło informacji o przedsiębiorstwie i prowadzonych działaniach. To także klucz do planowania wydatków, przychodów i analizy wielu innych przedsięwzięć. Powierzając nam prowadzenie Twojej księgowości masz pewność, że jest ona w dobrych rękach.

Usługi księgowe – prowadzenie ksiąg handlowych

Tworzenie zakładowego planu kont, polityki rachunkowości

Dobrze skonstruowany plan kont powinien odpowiadać indywidualnym potrzebom firmy. Przygotowujemy plany kont, umożliwiające ewidencję zdarzeń w taki sposób, aby księgowość była źródłem faktycznych informacji zarządczych dla właściciela.

Księgowanie transakcji gospodarczych

Każdy dokument dokładnie weryfikujemy pod względem merytorycznym, formalnym oraz rachunkowym. Sprawdzone dokumenty księgujemy w porządku chronologicznym w podziale na miesiące oraz rodzaje (np. faktury sprzedaży, kosztowe, listy płac, kasa, wyciągi bankowe). Wykorzystujemy do tego m.in.: program Symfonia FK oraz Varico.

Księgowanie płatności, kontrola rozrachunków z odbiorcami, dostawcami, pracownikami, urzędami

Dla uzyskania satysfakcjonującego wyniku niezbędne jest kontrolowanie zarówno należności (celem odpowiedniego reagowania na opóźnienia w zapłacie), jak i zobowiązań. Księgowanie miesiąca kończymy informacją zwrotną do klientów o nierozliczonych płatnościach i brakujących dokumentach. Dzięki temu można w porę dostrzec ryzyko zagrożenia płynności finansowej i podjąć odpowiednie działania.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Prowadzimy wymagane przepisami ewidencje, uwzględniając przyjęty plan amortyzacji. W razie potrzeby prowadzimy odrębną ewidencję dla celów podatkowych i odrębną dla celów bilansowych, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów.

Rozliczanie międzyokresowych kosztów i przychodów, tworzenie rezerw na przyszłe zobowiązania

Zachowanie zasady proporcjonalności i współmierności wymaga rozliczania kosztów i przychodów w czasie lub tworzenia rezerw. Czuwamy nad prawidłowym ujmowaniem takich zdarzeń w księgach, aby zachować porównywalność różnych okresów dla potrzeb tworzonych analiz.

Przygotowanie raportów zarządczych wg wzorów dostosowanych do potrzeb klientów

Księgowość powinna stanowić źródło wszechstronnych informacji o przedsiębiorstwie. Oprócz standardowych zestawień księgowych na koniec miesiąca możemy przygotowywać w formie uzgodnionej z Klientem dodatkowe zestawienia przedstawiające wybrane aspekty prowadzonej działalności.

Rozliczanie podatku u źródła

Przeprowadzamy analizę transakcji z dostawcami z zagranicy, aby zidentyfikować konieczność rozliczenia podatku u źródła, zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Rozliczanie dotacji

Jedną z naszych specjalizacji jest rozliczanie dotacji. Dbamy o to, aby zapisy księgowe wiernie oddawały poszczególne etapy projektów dotacyjnych, a prowadzona ewidencja księgowa była zgodna z wymaganiami instytucji finansujących.

Przygotowywanie sprawozdań finansowych

Sprawozdanie finansowe stanowi najważniejszy raport z działalności jednostki gospodarczej. Na podstawie posiadanych danych, sporządzamy w sposób rzetelny i kompleksowy wszystkie jego elementy z dopilnowaniem wymaganych ustawą terminów.

Sporządzanie i składanie raportów wymaganych przez GUS

GUS co pewien okres wymaga przygotowania i złożenia odpowiednich raportów na podstawie danych z firmy. Przygotowujemy raporty na podstawie danych księgowych i wysyłamy je do GUS w wymaganych terminach.

Sporządzanie comiesięcznych, kwartalnych i rocznych kalkulacji oraz deklaracji podatkowych (VAT, PIT, CIT)

Sporządzenie deklaracji podatkowych jest jednym z obowiązków każdego przedsiębiorcy. W ramach naszej oferty przygotujemy wymagane zeznania, podpisujemy je zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami i przesyłamy do Urzędów.

Przygotowywanie i przesyłanie plików JPK

W polskim systemie rozliczeń plik JPK jest obowiązkowy. Od października 2020 r została wprowadzona jego nowa wersja, która łączy część ewidencyjną z deklaracyjną. Posiadamy odpowiednie programy do przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi wymogami. W ramach tej usługi zarówno przygotujemy, podpiszemy i wyślemy odpowiednie pliki.

Wyprowadzanie zaległości

Prowadzona obsługa ksiąg rachunkowych wymyka się spod kontroli bądź poprzednie biuro rachunkowe nie wywiązało się ze swoich obowiązków? Poprzez przeprowadzenie audytu wewnętrznego jesteśmy w stanie znaleźć zaległości i odpowiednio je uregulować zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. W wyniku audytu wyeliminujemy nieprawidłowości i na bieżąco poprowadzimy księgi tak, aby nie dopuścić do powstania kolejnych zaległości.

Reprezentacja przed US

Poprzez odpowiednie kompetencje oraz znajomość przepisów i procedur załatwiamy wiele spraw urzędowych. Z nami możesz czuć się pewniej i bezpieczniej w kontaktach z organami US.

Usługi kadrowe

Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej (w tym zatrudnianie cudzoziemców)

Dbamy o prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji pracowniczej z aktualnymi wymogami prawnymi oraz pomagamy w procedurach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców.

Przygotowywanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych

Do przygotowania każdej umowy podchodzimy indywidualnie, rozbudowując treść o klauzule umowne stosownie do wymagań prawa i pracodawcy.

Tworzenie, zmiany w regulacjach wewnętrznych firmy – regulaminów wynagradzania i pracy, ZFŚS itp.

Pomagamy opracować regulacje adekwatne do każdego systemu wynagrodzeń i pracy.

Obsługa płacowa (naliczanie wynagrodzeń z umów o pracę i umów cywilnoprawnych)

Niezależnie od formy zatrudnienia dokonujemy naliczenia wynagrodzenia. Przygotowana lista płac w programach płacowych stanowi podstawę do prawidłowego wypełnienia deklaracji podatkowej, dokumentów ubezpieczeniowych i zaksięgowania płac.

Rozliczanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy

Na podstawie sporządzonych list płac obliczamy należności względem ZUS i US, przekazując płatnikowi kwotę do zapłaty.

Rozliczanie czasu pracy (absencje, nadgodziny)

Prowadzimy ewidencję urlopów i zwolnień lekarskich, ustalamy wysokość wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Sporządzanie deklaracji miesięcznych i rocznych

Dbamy o spełnienie obowiązku informacyjnego sporządzając i wysyłając wszystkie deklaracje oraz sprawozdania.

Obsługa dofinansowań PFRON

Pracodawcom zatrudniającym osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności pomagamy w uzyskaniu dofinansowania i dotacji w ramach Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.