Fundacja rodzinna – część I  

Fundacja rodzinna to rozwiązanie, które zapewnia prawidłową kontynuację biznesu oraz ochronę majątku w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie, bez osobistego zaangażowania następców prawnych. Co istotne Fundacja pozwala realizować świadczenia na rzecz swoich beneficjentów bez zagrożeń dla integralności majątku rodzinnego oraz płynności finansowej spółek, w których to posiada udziały. W dzisiejszym materiale przedstawię Państwu organizację i funkcjonowanie fundacji rodzinnej.

Cel powstania fundacji rodzinnej

Celem fundacji rodzinnej jest formalne odseparowanie biznesu i rodziny, ponieważ majątek rodzinny staje się własnością właśnie fundacji rodzinnej. Fundacja ma zapewnić rodzinie środki finansowe, a przy tym realizować wizję fundatora i dbać o wartości przyjęte przez niego w biznesie. Szczegółowy cel fundacji rodzinnej określa Fundator w statucie.

Powstanie fundacji rodzinnej

Do powstania fundacji rodzinnej jest wymagane w pierwszej kolejności:

1) złożenie oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie;

2) ustalenie statutu;

3) sporządzenie spisu mienia;

4) ustanowienie organów fundacji rodzinnej wymaganych przez ustawę lub statut;

5) wniesienie funduszu założycielskiego

i wreszcie

6) wpisanie do rejestru fundacji rodzinnych.

Z formalnego punktu widzenia fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów.

Wspomniane świadczenie to składniki majątkowe, w tym środki pieniężne, rzeczy lub prawa, przeniesione na beneficjenta albo oddane beneficjentowi do korzystania przez fundację rodzinną albo fundację rodzinną w organizacji, zgodnie oczywiście ze statutem i listą beneficjentów.

Majątek fundacji rodzinnej

Fundator wnosi do fundacji rodzinnej mienie na pokrycie funduszu założycielskiego o wartości określonej w statucie, nie niższej niż 100 000 zł.

Z dochodów i majątku fundacji rodzinne można sfinansować:

  • koszty utrzymania, kształcenia lub leczenia beneficjentów;
  • wydatki na cele statutowe organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego.


Fundacja rodzinna NIE jest instrumentem do prowadzenia działalności gospodarczej, może natomiast wykonywać działalność gospodarczą tylko w określonym zakresie, a tym określonym zakresem jest zbywanie mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia; najmu; dzierżawy; przystępowania do spółek handlowych; funduszy inwestycyjnych; spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze; nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze.

Fundacja może udzielać pożyczek: spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały albo akcje, a także spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik. Dodatkowo może dokonywać obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji w celu zrealizowania płatności związanych z jej działalnością.

Szczegóły dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację opisaliśmy, w artykule zamieszczonym na blogu SWLEX.

Rola fundatora i beneficjenta fundacji rodzinnej

Fundatorem fundacji rodzinnej może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złożyła oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie.

Fundacja w akcie założycielskim może być ustanowiona przez więcej niż jednego fundatora, natomiast proszę mieć na uwadze, że fundacja rodzinna ustanowiona w testamencie może mieć tylko jednego fundatora. Prawa i obowiązki fundatora są niezbywalne.

Fundator może w statucie powierzyć wykonywanie swoich uprawnień innej osobie, określając zakres tego powierzenia. Fundator nie odpowiada za zobowiązania fundacji rodzinnej.

Fundacja odpowiada natomiast solidarnie z fundatorem za jego zobowiązania powstałe przed jej ustanowieniem, w tym z tytułu obowiązku alimentacyjnego. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć. Fundacja odpowiada także za wykonanie powstałego po jej ustanowieniu obowiązku alimentacyjnego obciążającego fundatora. W przypadku, gdy egzekucja (z majątku fundatora) obowiązku alimentacyjnego powstałego po ustanowieniu fundacji rodzinnej okaże się bezskuteczna, uprawniony może prowadzić egzekucję z majątku fundacji rodzinnej.

Kto może zostać Beneficjentem w Fundacji rodzinnej?

Beneficjentem może zostać: osoba fizyczna lub organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, która zgodnie ze statutem może otrzymać świadczenie od fundacji rodzinnej lub mienie w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej.

Najczęściej beneficjentami fundacji rodzinnej będą członkowie rodziny. Fundator może wskazać też jako beneficjentów osoby trzecie i organizacje pożytku publicznego.

Prawa i obowiązki beneficjenta są niezbywalne.

W kolejnym materiale zaprezentuję Państwu kwestię podatkowe, w szczególności jakie korzyści i niebezpieczeństwa mogą pojawić się w związku z założeniem fundacji rodzinnej.

Zachęcam również do zapoznania się z pozostałymi materiałami dotyczącymi fundacji rodzinnej, zamieszczonymi na blogu SWLEX.

Share on facebook
Share on linkedin

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.