IP Box FAQ – część II

1. Czy posiadanie indywidualnej interpretacji podatkowej jest konieczne, aby skorzystać z ulgi IP Box?  

Zgodnie z Objaśnieniami podatkowymi z dnia 15 lipca 2019 roku dotyczącymi preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej IP Box, rozliczenie ulgi IP Box jest możliwe po uzyskaniu indywidualnej interpretacji podatkowej:  

W konsekwencji, podatnik chcący skorzystać z preferencji IP Box wobec dochodów z autorskiego prawa do programu komputerowego i otrzymać w tym zakresie stosowną ochronę prawnopodatkową powinien złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).  

Źródło: Ministerstwo Finansów, Objaśnieniami podatkowymi z dnia 15 lipca 2019 roku dotyczącymi preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej IP Box, strona nr 32 – pkt 75.   


2. Czy istnieje obowiązek zastosowania się do pozytywnej interpretacji indywidualnej, jeśli stwierdzę, że nie chcę skorzystać z ulgi IP Box, wobec czego nie zastosuje się do uzasadnienia wskazanego w interpretacji – czy grożą mi jakiekolwiek konsekwencje?  

System nie przewiduje kar za niezastosowanie się do indywidualnej interpretacji podatkowej. Celem interpretacji jest udzielenie odpowiedzi na wskazane wątpliwości interpretacyjne oraz ochrona podatnika.   

3. Przez jaki okres obowiązuje interpretacja?

Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

Interpretacja podatkowa może zostać w przyszłości zmieniona, uchylona przez sąd lub może zostać stwierdzone jej wygaśnięcie.


4. Co powinien zawierać opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego? 

Opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego powinien być jak najbardziej szczegółowy i dotyczyć wszystkich aspektów sprawy będącej przedmiotem wniosku, innymi słowy taki opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, który zawiera wszystkie okoliczności istotne z punktu widzenia przepisów, których to zinterpretowania oczekuje wnioskodawca.   

Należy jednak mieć na uwadze, że interpretacja indywidualna wydawana jest na podstawie elementów zawartych we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a zatem:   

  • przedstawionych w części dotyczącej opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego informacji, które pozwolą dokładnie zobrazować sytuację, w jakiej znajduje się wnioskodawca;   
  • pytań prezentujących wątpliwości interpretacyjne wnioskodawcy;   
  • stanowiska Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, będącego przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.   

Jednocześnie jako kluczowe należy wskazać, że organ wydaje interpretację na gruncie tego, co zostało opisane we wniosku – nie wykracza poza treść wniosku, nie wymaga załączania dokumentów potwierdzających informacji zawartych we wniosku (umów, protokołów, kalkulacji, deklaracji etc.).  


5. Jaki jest koszt wydania interpretacji indywidualnej?   

Opłata od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wynosi 40 PLN. W sytuacji, gdy wniosek dotyczy różnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, opłacie podlega każdy odrębny stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe.   

Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że jeśli wniosek zostanie złożony przez kilka osób – wówczas opłatę mnoży się stosowanie do liczby wnioskodawców.   

Opłatę należy uregulować w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku na numer rachunku bankowego Krajowej Informacji Skarbowej. 

6. Jaki jest czas oczekiwania na wydanie interpretacji indywidualnej?   

Termin przewidziany na wydanie interpretacji wynosi 3 miesiące – do tego terminu nie wlicza się okresu oczekiwania między ewentualnym wezwaniem przez organ a jego uzupełnieniem przez wnioskodawcę. Należy mieć na uwadze, że jeśli interpretacja nie zostanie wydana w ustawowym terminie, będzie to oznaczać, że stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę jest prawidłowe (tzw. interpretacja milcząca).  

W związku z epidemią covid-19 termin do wydania indywidualnej interpretacji został wydłużony do 6 miesięcy.  

7. Czy mogę skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika?   

Tak, można skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który złoży w naszym imieniu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Należy jednak pamiętać o pełnomocnictwie szczególnym PPS-1 oraz dokonaniu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 PLN.   

Opłatę skarbową od pełnomocnictwa należy wpłacić na numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: 86 1240 6960 2735 0555 5555 5555.   

UWAGA!   

Wniosek składany samodzielnie – wniosek należy złożyć na formularzu ORD-IN, jeśli zabraknie miejsca, należy skorzystać z formularza ORD-IN/A.  

Wniosek składany przez kilka osób – wniosek należy złożyć na formularzu ORD-WS, a dane pozostałych osób na formularzu ORD-WS/B. W sytuacji, gdy zabraknie miejsca, należy skorzystać z formularza ORD-WS/A.  


8. Co jeśli mój wniosek zawiera brak formalne?
 

Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, urząd wezwie do uzupełnienia braków formalnych lub opisu stanu faktycznego, ponieważ organ musi zająć stanowisko w sprawie. W zależności od naszego ustosunkowania się do treści wezwania organ może:   

– odstąpić od wydania indywidualnej interpretacji podatkowej, np. jeśli nie uzupełnimy wniosku we wskazanym przez organ terminie (wówczas całą procedurę będzie trzeba zacząć od początku) lub jeśli nasze wyjaśnienia w zakresie wątpliwości organu będą zbyt mało precyzyjne,   
– wydać pozytywną indywidualną interpretację podatkową, 
– wydać częściowo pozytywną indywidualną interpretację podatkową, 
– wydać negatywną indywidualną interpretację podatkową. 

Odpowiedzi na pytania wskazane w wezwaniu są decydującym etapem rozpatrywania naszego wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, dlatego tak ważne jest, aby precyzyjnie i rzeczowo udzielić odpowiedzi na wątpliwości organu.  


 9. Czy mogę się odwołać, jeśli nie zgadzam się z treścią interpretacji? 
  

Jeśli zechcesz zaskarżyć otrzymaną interpretację, wówczas należy wnieś skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 30 dni od doręczenia interpretacji. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie mógł w ciągu 30 dni zmienić z urzędu interpretację, uwzględniając skargę do sądu administracyjnego. 

Podmioty, które zamiast indywidualnej interpretacji podatkowej, otrzymają postanowienie, mogą wnieść zażalenie do Krajowej Informacji Skarbowej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia, jeśli natomiast zażalenie nie zostanie uwzględnione, wówczas należy wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  


10. Czy moja interpretacja zostanie opublikowana?  

Od 4 października 2021 r. interpretacje indywidualne są zamieszczone w Systemie Informacji Celno-Skarbowej EUREKA: Strona główna | Eureka (mf.gov.pl) 

Share on facebook
Share on linkedin

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.