IP Box FAQ – część III

 1. Czy można skorzystać z ulgi IP Box “wstecz”? 

Tak, można skorzystać z preferencji IP Box za lata wcześniejsze (od 2019 roku), poprzez korektę zeznania za dany rok podatkowy. W przypadku chęci skorzystania z preferencji IP Box rekomendujemy złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Po uzyskaniu pozytywnej indywidualnej interpretacji należy dokonać korekty rozliczenia rocznego, poprzez uzupełnienie formularza głównego o formularz PIT/IP, odpowiednio CIT/IP. Formularz główny należy złożyć razem z załącznikiem do właściwego dla danego podatnika Urzędu Skarbowego. 

 1. Jak w praktyce wygląda korekty zeznania rocznego? Jakie dokumenty muszę posiadać? 

Wszystko zależy oczywiście od indywidualnego stanu faktycznego każdego z podatników, niemniej Urząd Skarbowy może poprosić o udostępnienie następujących dokumentów: 
– PKPiR za okres objęty ulgą IP Box, 
– ewidencję IP Box, 
– wartość wskaźnika nexus oraz wyjaśnienie metody jego obliczenia,  
– kopie umów podpisanych z Kontrahentami, w szczególności zapisy dotyczące praw autorskich, 
– kopię indywidualnej interpretacji podatkowej. 

 1. Czy skorzystanie z ulgi IP Box wiąże się z ryzykiem kontroli? 

Jeśli Wnioskodawca otrzymał pozytywną interpretację indywidualną oraz przygotował niezbędne do skorzystania z niniejszej preferencji dokumenty, wówczas skorzystanie z niniejszej preferencji nie generuje ryzyka podatkowego.  

 1. Co, jeśli otrzymam z KIS wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej? Czy obniża to moje szanse na możliwość skorzystania z ulgi? 

Liczba pytań do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jest dowolna, niekiedy jest ich kilka, niekiedy kilkadziesiąt. Odpowiedzi na pytania wskazane w wezwaniu są decydującym etapem rozpatrywania naszego wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Na pytania należy odpowiadać precyzyjnie i zgodnie z rzeczywistością.  

 1. Czy jeśli zmieni się mój kontrahent, to czy muszę złożyć nowy wniosek o wydanie interpretacji indywidualne?  

Interpretacja indywidualna dotyczy opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, który zawiera wszystkie okoliczności istotne z punktu widzenia przepisów, których to zinterpretowania oczekuje wnioskodawca. Jeśli zmieni się stan faktyczny, wówczas powinniśmy wystąpić ponownie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Jednocześnie należy wskazać, że interpretacja może zostać w przyszłości zmieniona, uchylona przez sąd, może zostać stwierdzone jej wygaśnięcie.  

 1. Czy mogę skorzystać z ulgi IP Box i B+R jednocześnie?  

Tak. Dotychczas – nie było możliwe skorzystanie równoczesne stosowanie ulgi B+R oraz preferencyjnej stawki IP Box w stosunku do jednego (tego samego) dochodu.  

Nowy Ład przewiduje umożliwienie korzystania w sposób symultaniczny z ulgi B+R przez podatnika osiągającego dochód z praw własności intelektualnej, który jest objęty reżimem IP Box.  

*Przy kalkulacji dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej podatnicy będą mogli uwzględnić KUP poniesione na działalność B+R, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia przez podatnik danego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, z którego komercjalizacji podatnik osiąga dochody.  

Zapraszam do obejrzenia filmu, który prezentuje błędy jakie wnioskodawcy popełniają w ramach preferencji podatkowej IP Box, w szczególności w zakresie sporządzenia wniosku o wydanie interpretacji: https://www.youtube.com/watch?v=Q462w5wxxRI

 1. Czy korzystając z ulgi IP Box zapłacę 5% podatku miesięcznie?   

Nie. Ulga IP Box jest rozliczana po zakończeniu roku. W trakcie roku przedsiębiorca opłaca zaliczki na zasadach i według stawek, które go obowiązują. Podatnicy, którzy nie mają zaległości lub bieżących zobowiązań podatkowych otrzymają zwrot nadpłaty podatku. Dodatkowo należy wskazać, że istnieje możliwość, aby zamiast otrzymania zwrotu, wystąpić o zaliczenie całości lub części nadpłaty, powstałej z tytułu skorzystania z preferencji IP Box, na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.   

 1. Czy Project Manager może skorzystać z ulgi IP Box? 

Wszystko zależy od tego od tego co jest przedmiotem wykonywanej przez PM prac. Jeśli np. działalność PM polega na programowaniu, wówczas istnieje możliwość skorzystania z ulgi IP Box, natomiast w sytuacji, gdy prace polegają na zarządzaniu zespołem, wówczas nie ma możliwości skorzystania z niniejszej preferencji. Wszystko zależy zatem od indywidualnej sytuacji każdego podatnika.  

 1. Czy we wniosku o wydanie interpretacji należy podać, że wnioskodawca prowadzi działalność badawczo-rozwojową? 

Jeśli Wnioskodawca spełnia przesłanki dotyczące prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, wówczas wskazujemy we wniosku, że takie prace są przez Wnioskodawcę prowadzone. Jeśli jednak Wnioskodawca ma wątpliwości, czy w jego stanie faktycznym może wskazać, że prowadzi działalność badawczo-rozwojową, wówczas sygnalizuje swoje wątpliwości interpretacyjne w pytaniach do wniosku.   

 1. Co powinno się znaleźć na fakturze sprzedaży objętej preferencją IP Box?    

Usługi niematerialne, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, powinny być oznaczone kodem GTU 12 (pod kodem GTU 12 znajdują się usługi niematerialne wyłącznie: doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych, reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych). 

Jak już wskazaliśmy powyżej, programista musi samodzielnie ocenić, czy świadczy usługi niematerialne w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (ewentualne wątpliwości interpretacyjne wskazać we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej).  

Programista, który korzysta z preferencji IP Box i osiąga przychody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, powinien mieć na uwadze, że kwalifikowane IP co do zasady jest wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez programistę działalności badawczo-rozwojowej, wobec czego sprzedaż usług objęta preferencją IP Box powinna być oznaczona kodem GTU 12.  

 1. Czy wydatki na usługi b2b należy zakwalifikować do litery B czy D wskaźnika nexus?  

Kosztami wskaźnika nexus są między innymi: 

 • litery “a” we wzorze nexus – wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (w tym składki zus) na podstawie umowy o pracę, zlecenie, dzieło (składki na ubezpieczenie społeczne), zatrudnionych do realizacji prac badawczo-rozwojowych, 
 • litery “b lub c” we wzorze nexus – wydatki związane z zawarciem umowy cywilnoprawnej – np. umowa B2B z podmiotem prowadzącym JDG jako nabycie wyników prac BR, 
 • litery “d” we wzorze nexus – wydatki związane np. z nabyciem usługi od innego podmiotu w ramach umowy B2B, jeśli w wyniku umowy następuje przeniesienia prawa własności intelektualnej pomiędzy podmiotami.  
Share on facebook
Share on linkedin

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.