IP Box FAQ – część I 

 1. Czym jest ulga IP Box?  


Jest to preferencyjne opodatkowanie stawką 5% podatku dochodowego, dotyczące dochodów uzyskiwanych w związku z prowadzoną działalnością, związaną z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej.    

 1. Jakie przepisy prawne regulują IP Box?  
   
 • art. 30ca oraz 30cb ustawy o PIT  
 • art. 24d i 24e ustawy o CIT  
 • specjalne rozwiązania: art. 52u ustawy PIT oraz art. 38m ustawy CIT  
   
 1. Kto może skorzystać z ulgi IP Box?  

3.1. Zgodnie z ustawą o PIT – osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub prowadzące działalność gospodarczą, jako: 

 • przedsiębiorstwa w spadku, 
 • wspólnicy spółki cywilnej, 
 • wspólnicy spółki jawnej, 
 • wspólnicy spółki partnerskiej, 
 • wspólnicy spółki komandytowej. 

3.2. Zgodnie z ustawą o CIT są to: 

 • osoby prawne, 
 • spółki kapitałowe w organizacji, 
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem 
 • przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej
  (z pewnymi zastrzeżeniami), 
 • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP.  
   
 1. Kto nie może skorzystać z ulgi IP Box?  


Preferencją IP Box nie są objęte:  

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego, 
 • podatkowe grupy kapitałowe, 
 • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli prawo tego państwa traktuje je jako osoby prawne i podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. 
   
 1. Czy osoba zatrudniona w oparciu o umowę o prace może skorzystać z ulgi IP Box? 


Z ulgi mogą skorzystać jedynie osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, nie może to być natomiast osoba zatrudniona w oparciu o umowy cywilnoprawne, o pracę. 
 

 1. Czy wielkość podmiotu lub staż funkcjonowania na rynku jest istotny w zakresie możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania IP Box?   


Wielkość podmiotu oraz staż funkcjonowania na rynku nie ma znaczenia. Wystarczy spełnić ustawowe przesłanki, kwalifikujące do możliwości skorzystania z niniejszej preferencji. 

 1. Czym jest kwalifikowane IP? 


Kwalifikowane IP to prawo własności intelektualnej spełniające łącznie trzy warunki: 

 • zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej; 
 • należy do jednej z kategorii wymienionych w katalogu w art. 24d ust. 2 ustawy o CIT (odpowiednio art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT); 
 • podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska. 
   
 1. Jak należy rozumieć działalność badawczo-rozwojową? 


Konieczne jest spełnienie kryteriów: 

 • twórczości – podatnik powinien podejmować działania na indywidualne zlecenie i zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z każdym z Kontrahentów, kluczowe w pracy podatnika jest zwiększenie innowacyjności rozwiązań, nad którymi pracuje. Dodatkowo należy wskazać, że twórczość może przejawiać się w opracowaniu nowych koncepcji, narzędzi lub rozwiązań na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika. Rezultatem działalności twórczej powinien: być odpowiednio ustalony, mieć charakter indywidualny oraz wykazywać się oryginalnością;  
 • systematyczności – odnosi się do prowadzenia działalności w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany, możliwe jest nawet incydentalnie prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej prowadzącej do wytworzenia kwalifikowane IP; 
 • zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań, zgodnie z treścią objaśnień podatkowych, wydanych przez Ministerstwo Finansów: (…) działalność badawczo-rozwojowa to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia, w tym badań naukowych (nakierowanych na nową wiedzę i umiejętności) oraz prac rozwojowych (nakierowanych na wykorzystanie dostępnej wiedzy i umiejętności) w celu zwiększenia zasobów wiedzy do tworzenia nowych, zmienionych lub usprawnionych produktów, procesów lub usług (również w formie nowych technologii).    
   
 1. Co to jest wskaźnik nexus?  


Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:  

(a+b) x 1,3 / a+b+c+d  
  
w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:  
  

a – prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,  

b – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,  

c – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,  

d – nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.  

UWAGA: Do powyższych kosztów nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.  

W przypadku gdy wartość wskaźnika, o którym mowa powyżej, jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1. Dodatkowo w przypadku, gdy podatnik nie nabywa wyników prac badawczo-rozwojowych ani kwalifikowanych praw własności intelektualnej, wskaźnik ten będzie wynosić 1 w momencie, gdy podatnik osiągnie dochód. 

 1. Co to jest ewidencja IP Box?   


Podatnik stosownie do czasu (dat) wskazanego w zakresie poszczególnych projektów powinien prowadzić odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów, szczegółową ewidencję.     
 
W związku z tym, że przepisy nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP Box, sporządzana jest ona elektronicznie. Potwierdza ona uzyskane przychody oraz poniesione wydatki dotyczące poszczególnych projektów, na koniec danego okresu rozliczeniowego. W prowadzonej Ewidencji podatnik wyodrębnia poszczególne projekty, w odniesieniu do każdego z nich ewidencjonuje przychody oraz odpowiadające im koszty, ze wskazaniem stosownych dokumentów, stanowiących potwierdzenie realizowanej usługi / prac wykonywanych w danym projekcie danych kontrahenta – nr dokumentu, data sprzedaży, data faktury, kwota z faktury. 

Share on facebook
Share on linkedin

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.