Opinia i oświadczenie WHT

Kto może uzyskać opinię o stosowaniu preferencyjnych zasad WHT?

Z wnioskiem o wydanie opinii może wystąpić podatnik i płatnik. W ramach opinii można uzyskać potwierdzenie o możliwości stosowania zwolnienia z poboru podatku u źródła na podstawie przepisów szczególnych, ale również niepobrania podatku lub pobrania podatku w niższej stawce na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Aby uzyskać opinię o możliwości stosowania preferencyjnych zasad należy wypełnić i złożyć wniosek w formie elektronicznej.

We wniosku Wnioskodawca potwierdza, że spełnia przesłanki warunkujące możliwość uzyskania opinii. Wniosek o wydanie opinii podlega opłacie w wysokości 2000 złotych.

Organ powinien wydać opinię bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 6 miesięcy od otrzymania wniosku. Opinia jest co do zasady ważna 36 miesięcy, od dnia jej wydania.

Organ odmówi wydania opinii w sytuacji:

  • gdy podatnik nie spełni przesłanek uprawniających do zwolnienia płatności z podatku u źródła;
  • istnienia uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem rzeczywistym załączonej do wniosku dokumentacji lub oświadczenia podatnika, że jest rzeczywistym właścicielem należności;
  • istnienia uzasadnionego przypuszczenia, że podatnik nie prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej w kraju swojej siedziby;
  • istnienia uzasadnionego przypuszczenia wydania decyzji na podstawie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.


Na odmowę wydania opinii o stosowaniu zwolnienia przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Oświadczenie WHT

W oświadczeniu WHT płatnik deklaruje poprzez złożenie oświadczenia, że:

  • posiada dokumenty wymagane dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  • dokonał stosownej weryfikacji przy zachowaniu należytej staranności, nie ma wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją jakiekolwiek okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.


Oświadczenie składa się wyłącznie elektronicznie i cyklicznie, co może być uciążliwe z administracyjnego punktu widzenia.

Jednocześnie złożenie oświadczenia pociąga za sobą ryzyko odpowiedzialności karnej i karno-skarbowej, w przypadku uznania, że oświadczenie jest niezgodne z prawdą.

Zapraszam do zapoznania się z naszymi pozostałymi materiałami dotyczącymi podatku u źródła.

Share on facebook
Share on linkedin

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.