Korekta deklaracji podatkowej w trakcie kontroli

Kontrola podatkowa to jedno z najmniej przyjemnych doświadczeń u każdego przedsiębiorcy. Wielu jednak – stresując się samą wizytą kontrolerów i koniecznością upewnienia się, czy posiadają kompletną dokumentację – zapomina o tym, że w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli wskazany jest jej zakres. Tym, co przede wszystkim przedsiębiorca powinien zrobić jest ponowna weryfikacja, czy prawidłowo złożona została deklaracja podatkowa. Samodzielna korekta może bowiem spowodować, iż kontrola się nie odbędzie, zwłaszcza gdy o tym, że miała nastąpić przesądziła analiza ryzyka przeprowadzona przez organ skarbowy.

Przypomnijmy, że prawo do samodzielnej korekty deklaracji ma każdy podatnik, płatnik, inkasent oraz osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili rozwiązania tejże spółki. Korekta może być dokonywana wielokrotnie aż do chwili przedawnienia zobowiązania. W przypadku kontroli celno-skarbowej taką korektę przeprowadzić można w terminie czternastu dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, jak również po jej zakończeniu, gdy otrzymano wynik kontroli. Analogicznie jest w przypadku kontroli podatkowej. Korektę przeprowadzić można zarówno po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, a więc zanim jeszcze kontrola została wszczęta, jak i po jej zakończeniu, gdy doręczono protokół kontroli. Organ skarbowy zobowiązany jest pouczyć kontrolowanego, że może taką deklarację skorygować.

Dokonanie korekty przed wszczęciem kontroli może więc skutkować odstąpieniem od niej, zwłaszcza gdy uchybienia były nieznaczne lub bezsporne i w ten sposób wyjaśniono potencjalne wątpliwości organu skarbowego.

Sytuacja, gdy kontrola została przeprowadzona, jest bardziej skomplikowana. Otrzymany protokół, w którym kontrolujący dostrzegli błędy podatnika, nie oznacza jeszcze, że podatnik powinien skorygować deklarację. Może to uczynić (jeśli zgadza się z ustaleniami kontrolujących), ale może też tego nie uczynić, jeśli je kwestionuje. Istnieje też trzecia możliwość, a mianowicie częściowa korekta deklaracji. Podatnik może więc na przykład w części uznać te ustalenia i dlatego dokonuje korekty deklaracji, ale może też deklarację skorygować w zakresie całkowicie niezależnym od ustaleń kontrolujących.

Pamiętać należy, że konieczne jest skuteczne złożenie korekty. W “zwykłym” postępowaniu podatkowym dopóki nie rozpoczęto kontroli, a podatnik otrzymał tylko zawiadomienie o zamiarze jej wszczęcia, korekta może być skutecznie złożona. Nie może być natomiast składana w trakcie kontroli i dopiero po zakończeniu kontroli oraz otrzymaniu protokołu kontroli, można złożyć korektę. W postępowaniu celno-skarbowym sytuacja wygląda inaczej, bo doręczenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli jest właściwie rozpoczęciem działań kontrolnych. Gdy więc takie doręczenie nastąpi, kontrolowany ma wspomniane czternaście dni na złożenie korekty i gdyby ją złożył później, to wówczas będzie to nieskutecznie złożona korekta. Dopiero po zakończeniu kontroli, znów przysługiwać mu będzie uprawnienie do skutecznego złożenia korekty. Oznacza to zatem, że – zwłaszcza w bardziej skomplikowanych przypadkach – lepiej poczekać na doręczenie wyniku kontroli i wówczas skorygować deklarację.

Podsumowując, przede wszystkim nie życzymy kontroli skarbowych, bo w szczególności te zakrojone na szeroką skalę mogą na pewien czas mocno wpłynąć na organizację funkcjonowania Państwa przedsiębiorstw. Zachęcamy raczej do okresowego przeglądu poprawności składania deklaracji podatkowych, bo bezpośrednio to wpływa na częstotliwość i skalę przeprowadzania kontroli. Jeśli jednak takie kontrole mają się u Państwa odbyć, warto się wczytać dokładnie w planowany zakres kontroli i samodzielnie zastanowić się, co mogło wzbudzić wątpliwość organów skarbowych i celno-skarbowych. Ponowna refleksja nad brzmieniem deklaracji skarbowych zapewne ułatwi sam kontakt z kontrolującymi i wyjaśnienie im swoich racji, a w przypadku kontroli przeprowadzanej przez Krajową Administrację Skarbową może skutkować nawet odstąpieniem od kontroli. W tej refleksji konieczna może się okazać konsultacja i analiza deklaracji przez podmioty zewnętrzne takie jak doświadczeni specjaliści podatkowi, audytorzy, księgowi czy prawnicy.

Podstawa prawna:

Share on facebook
Share on linkedin

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.