Co to jest WHT?

Podatek u źródła (WHT) to specyficzna forma podatku. Jest on pobierany od wskazanych przez prawo dochodów uzyskiwanych w Polsce przez osoby i inne podmioty mające status nierezydentów.
W określonych okolicznościach pobiera się go także od rezydentów. 

W dzisiejszym artykule wyjaśnię: kogo dotyczy, kiedy się go nalicza i ile wynosi jego stawka.  

Podatek u źródła to zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych za granicą płatności z tytułu odsetek, należności licencyjnych, dywidend oraz zakupu szeroko rozumianych usług niematerialnych. Podatnikiem jest odbiorca wpłaty, a płatnikiem podatku podmiot, który dokonuje płatności. Proszę również zwrócić uwagę, że to na płatniku spoczywa obowiązek wyliczenia kwoty podatku, pobranie jej od podatnika i przekazanie jej do organu. 

Podatek u źródła pobierają i odprowadzają polskie podmioty wypłacające należności na rzecz podmiotów zagranicznych. Opodatkowaniu podlegają przelewy transgraniczne wynikające z odsetek, należności licencyjnych, dywidend czy wybranych usług niematerialnych. 


W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych opodatkowaniu podatkiem u źródła podlegają: 

 • przychody uzyskiwane przez nierezydentów w szczególności z tytułu: odsetek, praw autorskich i praw pokrewnych, wynagrodzeń za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej, sportowej, usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze; 
 • przychody z tytułu niektórych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej; 
 • przychody z dywidend oraz innych przychodów (odpowiednio dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 


W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem u źródła podlegają: 

 • uzyskiwane przez nierezydentów dochody z żeglugi morskiej, żeglugi śródlądowej i transportu lotniczego, dywidendy i inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych, odsetki, należności licencyjne, dochód z wykonywania wolnych zawodów, wynagrodzenie dyrektorów, dochód z działalności artystycznej lub sportowej, dochód z emerytury lub renty i innych podobnych świadczeń. 


Podatkiem od źródła objęte są więc m.in.: 

 • koszty licencji na programy komputerowe; 
 • koszty praw autorskich, praw do projektów i znaków towarowych; 
 • koszty użytkowania urządzeń przemysłowych, np. środków transportu; 
 • koszty know-how; 
 • koszty usług doradczych, księgowych, prawnych, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, gwarancji i poręczeń. 


Stawki podatku u źródła 

Realizując przelewy transgraniczne wynikające z odsetek, należności licencyjnych, dywidend czy wybranych usług niematerialnych należy wziąć pod uwagę trzy stawki: 

 • 10% (w przypadku transportu morskiego lub lotniczego); 
 • 19% (w przypadku dywidendy i innych przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych); 
 • 20% (w przypadku odsetki, licencje, usługi niematerialne, usługi widowiskowe).  


W kolejnym artykule zaprezentuję Państwu tematykę dotyczącą statusu rezydenta i nierezydenta podatkowego oraz certyfikatu rezydencji podatkowej.  

Share on facebook
Share on linkedin

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.