TARCZA 2.0 – Bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

UWAGI OGÓLNE

W pierwszej tarczy antykryzysowej pojawiły się przepisy stanowiące o zawieszeniu terminów sądowych, procesowych i wynikających z przepisów prawa administracyjnego. Przepisy te nie dotyczyły jednak terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Brak ten został uzupełniony przepisami kolejnej tarczy antykryzysowej. Aktualnie jest to kwestia niezwykle istotna dla wielu przedsiębiorców, głównie z uwagi na grożącą odpowiedzialność odszkodowawczą, karną czy podatkową. Przypomnijmy tylko, że członkowie zarządu spółki z o.o. co do zasady mogą uwolnić się od odpowiedzialności wykazując, że złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości spółki w terminie.  Jest to bardzo ważna i często stosowana w praktyce przesłanka uwalniająca od odpowiedzialności członków zarządu, dlatego uregulowanie tej kwestii w świetle obecnej sytuacji, należy uznać za potrzebne.

NIEWYPŁACALNOŚĆ – PRZEPISY OGÓLNE

Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 30 dni od dnia powstania niewypłacalności. O niewypłacalności możemy mówić, kiedy przedsiębiorca albo utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, albo zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące. Co do zasady – zgodnie z domniemaniem prawnym – przyjmuje się, że przesłanka niewypłacalności została spełniona, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Termin ten liczy się od daty, kiedy najstarsze z niezapłaconych zobowiązań stało się wymagalne.

TARCZA 2.0 A WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. Tarcza 2.0, wprowadza szczegółowe rozwiązania dotyczące terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, modyfikujące przepisy ogólne.

W świetle wprowadzonego ustawą art. 15zzra ust. 1 bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 21 Prawa upadłościowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu, jeżeli:

  • podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a przy tym
  • stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19.

Po tym okresie, 30-dniowy termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości biegnie na nowo.

Obydwie wyżej wymienione przesłanki muszą być spełnione łącznie. Co istotne, przepisy wprowadzają domniemanie prawne, że jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, to przyjmuje się, że zaistniał z powodu COVID-19.

Przyjęcie domniemania prawnego stawia w o tyle lepszej pozycji członków zarządu spółek zagrożonych upadłością, że nie będą musieli wykazywać, iż stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, a jedynie, że powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, że w przypadku sporu, co do spełnienia tej przesłanki, ciężar udowodnienia istnienia związku przyczynowego między wirusem COVID-19, a stanem niewypłacalności powstałym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego będzie spoczywał na osobie, która zaprzecza istnieniu takiego związku.

Jako przykład związku pomiędzy stanem niewypłacalności a epidemią COVID-19 można podać sytuacje, gdy zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych została utracona z powodu np. braku wykonywania zobowiązań przez kontrahentów, czy też z powodu utraty zdolności produkcyjnych spowodowanej np. naruszeniem łańcucha dostaw lub absencją pracowników, czy też z powodu drastycznego spadku wartości zamówień w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości rozpocznie się, a rozpoczęty nie ulegnie przerwaniu, jeśli stan niewypłacalności powstał jeszcze przed wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo jeżeli powstanie stanu niewypłacalności nie było spowodowane epidemią COVID-19. Nowa regulacja nie obejmie więc swoim działaniem spółek, które już przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, tj. przed dniem 14 marca 2020 r., były w złej sytuacji finansowej, a ich członkowie zarządu mieli obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Dla takich podmiotów termin 30-dniowy biegnie na dotychczasowych zasadach i nie ulega przerwaniu.

Przepis szczególny dotyczący biegu terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wszedł w życie z mocą od dnia 13 kwietnia 2020 r. 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania – wejdź w zakładkę „Kontakt” i napisz do nas. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Share on facebook
Share on linkedin

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.