OSTATNI KONKURS POIR 2022 – INNOWACJE CYFROWE (SZYBKA ŚCIEŻKA)

Jeszcze tylko do 4 listopada, do godziny 16:00, można składać wnioski o dofinansowanie projektów w konkursie 1/1.1.1/2022 Szybka Ścieżka Innowacje Cyfrowe.

Program adresowany jest do przedsiębiorców i ich konsorcjów tworzonych również z jednostkami naukowymi, które planują realizację projektów badawczo – rozwojowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu i cyfrowych technologii kreacyjnych. Szczególnie cyberbezpieczeństwo jawi się jako niezwykle ciekawy, pożyteczny i konieczny obszar do badań, mając na uwadze nowe wyzwania lub zintensyfikowanie już istniejących potrzeb, w kontekście obecnej sytuacji międzynarodowej.

Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. 

Środki na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie to aż 645 milionów złotych! Trzeba jednak pamiętać, że wymogiem udziału w programie jest zaplanowanie eksperymentalnych prac rozwojowych. Jeśli nie będą one częścią projektu to nie uzyska on dofinansowania.

Jeśli wskazane obszary rozwojowe odpowiadają prowadzonej przez Ciebie działalności i rozważasz złożenie wniosku w konkursie, ale zastanawiasz się jakie konkretnie zagadnienia badawcze mogą być przedmiotem projektu, to odpowiedzi w tej kwestii należy szukać w zestawieniu zakresów tematycznych przewidzianych dla przedmiotowego programu. Jest ich po 6 dla cyberbezpieczeństwa i cyfryzacji przemysłu oraz 8 dla cyfrowych technologii kreacyjnych. Każde z zagadnień posiada także proponowane konkretne działania. Dokument ten jak także wszystkie pozostałe załączniki i wymagane dokumenty można odnaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/ncbr/11112022-szybka-sciezka-innowacje-cyfrowe.
W procesie wypełniania wniosku oraz planowania koncepcji projektu należy pamiętać, że aby projekt otrzymał dofinansowanie, musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.

Kluczową kwestią dla podjęcia decyzji o udziale w konkursie jest zobowiązanie do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w terminie 3 lat od zakończenia realizacji projektu, który najdłużej trwać może do 31 grudnia 2023 roku. Graniczną datą wdrożenia jest więc 31 grudnia 2026 roku. Projekt nie może więc polegać jedynie na prowadzeniu badań samych w sobie, ale musi zakończyć się realnym wdrożeniem rozwiązania projektowego. Poprzez takie wdrożenie rozumiane jest rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników lub wprowadzenie innowacji procesowej. Możliwe jest także udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących wnioskodawcy praw do wyników projektu, a także sprzedaż tych praw. Uczestnicy programu mają więc kilka możliwości w zakresie rodzaju rozwiązania, które ma zostać osiągnięte i wdrożone.

Bardzo ważne jest by pisząc wniosek o dofinansowanie zawrzeć w nim tylko realne plany i możliwe do wykonania przedsięwzięcia. Istnieje bowiem pokusa by nieco podkoloryzować treść wniosku by był on jak najbardziej atrakcyjny w procesie oceny prowadzonym przez Instytucję Pośredniczącą. Wniosek o dofinansowanie ostatecznie stanie się jednak integralną częścią umowy o dofinansowanie i Instytucja Pośrednicząca będzie wymagać by w projekcie zostały zrealizowane wszystkie założenia zawarte we wniosku. To wymaganie nie polega jednak na pilnowaniu Beneficjenta i przypominaniu mu o realizacji założeń wniosku o dofinansowanie. Instytucja Pośrednicząca analizuje bowiem jedynie dane zawarte we wnioskach o płatność. Ostateczna weryfikacja realizacji planów projektowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu projektu podczas kontroli. Ujawnienie na tym etapie, że nie zostały wykonane jakieś działania, mogą oznaczać poważne kłopoty dla Beneficjenta, łącznie z koniecznością zwrotu dofinansowania, a po zakończeniu projektu nie ma już możliwości działania. Warto więc w trakcie trwania projektu, zweryfikować nieraz treść własnego wniosku gdyż w trakcie prac projektowych zespół może skoncentrować się na sednie działań, które szczególnie jeśli pojawią się jakieś komplikacje, mogą przysłonić pozornie mniej istotne elementy.

Co ciekawe nie tylko koszty poniesione przez Beneficjenta po podpisaniu umowy o dofinansowanie mogą być uznane za kwalifikowalne. Granicą kwalifikowalności jest bowiem dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Rzecz jasna rozpoczęcie projektu i ponoszenia kosztów przed podpisaniem umowy odbywa się na odpowiedzialność i ryzyko potencjalnego beneficjenta. Koszty poniesione w tym okresie będą mogły być rozliczone dopiero po podpisaniu umowy. Jeśli jednak wnioskodawca rozpocząłby realizowanie projektu przed dniem złożenia wniosku, to wszystkie wydatki w ramach projektu stają się niekwalifikowalne. Nie tylko te poniesione przed podpisanie umowy, ale wszystkie. Jest to więc niezwykle istotne by nie popełnić falstartu na starcie projektu, gdyż w zależności od rozmiaru poniesionych kosztów, może on mieć poważne konsekwencje dla całej działalności wnioskodawcy.

Zachęcamy do złożenia wniosków i wzięcia udziału w konkursie!

Share on facebook
Share on linkedin

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.