Co to jest certyfikat rezydencji podatkowej?

Certyfikat rezydencji podatkowej to zaświadczenie – w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną o jego miejscu zamieszkania lub w przypadku podatnika będącego osobą prawną o jego siedzibie, wydawane dla celów podatkowych przez właściwy organ administracyjny. 

Certyfikat potwierdza, że dana osoba podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w danym państwie, czyli posiada w nim rezydencję podatkową. Jego celem jest przeciwdziałanie nadużywaniu przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Kiedy certyfikat rezydencji podatkowej będzie potrzebny? 

Uzyskanie certyfikatu rezydencji od naszego kontrahenta lub konieczność zdobycia zaświadczenia w Polsce – jest niezbędne w sytuacji, gdy podatnik osiąga dochody za granicą i chce rozliczyć PIT w Polsce lub gdy polski przedsiębiorca nabywa usługi niematerialne od kontrahenta zagranicznego.  

Posiadanie certyfikatu zwalnia podatnika od poboru podatku lub też znacznie obniża jego wartość – wszystko zależy od umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między konkretnymi dwoma państwami. 

Jakie informacje powinien zawierać certyfikat rezydencji podatkowej:  

  • dane podmiotu: adres siedziby lub miejsca zamieszkania, imię, nazwisko, nazwa, 
  • datę wydania dokumentu, 
  • informacje o okresie obowiązywania certyfikatu,  
  • zaświadczenia o miejscu siedziby (lub adresu zamieszkania) dla celów podatkowych (na terenie danego państwa), 
  • dane organu wydającego. 

*Przepisy podatkowe nie określają wprost, jakie dane powinien zawierać certyfikat rezydencji ani nie wskazują jego wzoru. 

Jak uzyskać certyfikat rezydencji? 

Certyfikat wydaje urząd skarbowy na wniosek podatnika. Należy złożyć wniosek na druku CFR-1, wówczas urząd skarbowy będzie musiał wydać certyfikat rezydencji w ciągu 7 dni od jego złożenia. Opłata to 17 złotych.  

Polscy podatnicy nie muszą ubiegać się o certyfikaty od zagranicznych kontrahentów w formie papierowej.  
Wystarczy kopia w formie elektronicznej, pod warunkiem, że dotyczy to usług niematerialnych, takich jak usługi reklamowe, jeśli nasze wydatki na ten cel nie przekraczają w roku kalendarzowym 10 000 zł. 

Kopia certyfikatu rezydencji podatkowej  

Do końca grudnia 2021 roku miejsce siedziby podatnika mogło zostać potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji podatkowej, w szczególności w sytuacji, gdy:  

  • kwota wypłaconych należności na rzecz tego samego podmiotu nie przekroczyła 10 000 zł w roku kalendarzowym,  
  • informacje, które wynikały z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji podatkowej nie budziły uzasadnionych wątpliwości co do ich zgodności z danym stanem faktycznym.  

Od 1 stycznia 2022 roku miejsce siedziby podatnika może zostać potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji podatkowej, w sytuacji, gdy informacje, które wynikają z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji podatkowej nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do ich zgodności z danym stanem faktycznym.  

Zmiana jest bardzo korzystna i stanowi odformalizowanie procesu potwierdzenia rezydencji podatkowej.  

W konsekwencji niezależnie od wielkości transakcji z zagranicznym podmiotem można posługiwać się kopiami certyfikatu rezydencji podatkowej, dzięki czemu podatnicy nie muszą ubiegać się o kolejne oryginały certyfikatów.  

Zniesienie stanu epidemicznego już 1 lipca 2023 

Tylko do końca sierpnia 2023 roku podatnicy będą mogli korzystać z certyfikatu rezydencji podatnika obejmującego 2019 rok, pod warunkiem uzyskania od podatnika oświadczenia, że dane zawarte w certyfikacie nie uległy zmianie, natomiast od września 2023 roku certyfikat będzie musiał być aktualny.  

Preferencja w zakresie terminu obowiązywania certyfikatu rezydencji została zawarta w art. 31ya ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095). 

Mając na uwadze powyższe rekomendujemy audyt posiadanych i stosowanych certyfikatów rezydencji uzyskanych od podmiotów, do których wypłacane są należności podlegające WHT. W przypadku wątpliwości zapraszamy Państwa do kontaktu. 

Share on facebook
Share on linkedin

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.