Changes in setting up companies via the Internet

From 13th July 2017 it is not possible to establish companies via the Internet on the previous principles,
i.e. through the Ministry of Justice profile (ekrs.ms.gov.pl).

Starting from 13th July 2017, it is only possible using:

 1. secure electronic signature verified by a valid qualified certificate or
 2. ePUAP trusted profile.

Do the changes mean, that establishment of  companies via the Internet will become
a time-consuming and uneconomical nightmare,?

Not necessarily.

If actions will be planned appropriately and the issue will be consulted with e.g. a lawyer, it might occur, that there is nothing to be scared of.

What to start with?

The easiest way might be creation of ePUAP trusted profile.

How to do it?

In 3 steps.

 1. You shall create an account on the ePUAP platform under the address https://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta
 2. Then, you shall log in and fill out an application appropriate in this matter (ATTENTION: the application can be filled out in a confirmation point – the data are then entered by the person helping us in that point)
 3. Within 14 days from submitting the application in electronic form you shall appear in person in the confirmation point with an identity card or a passport. The person confirming the identity will check consistency of data in the application with data in the document.

After obtaining ePUAP profile – we can start the process of establishing a company via the Internet.

What do the foreigners, who want to use the option of establishing a company via the Internet after the introduced changes, need to remember about?

About that, that for obtaining an ePUAP trusted profile you shall have a PESEL number. Therefore you shall get one, if you do not have it yet.

How can a foreigner obtain a  PESEL number?

By applying for it. The application can be filed personally or by a proxy. If the foreigner does not have his domicile on the Polish territory and his employer does not have his seat there, the application should be filed to the Office of Śródmieście District of the Capital City of Warsaw.

What else do the foreigners need to remember about?

 1. About making a declaration, that the applicant is a foreigner as provided for in the Immovable Properties Acquisition by Foreigners Act of 24 march 1920 and
 2. About indicating, whether the applicant being a foreigner is an owner of immovable properties located on the territory of the Republic of Poland

What else is it worth to remember about?

About that, that in case of any questions, doubts and planning successful establishment of a company via the Internet after the changes – it is worth contacting a lawyer.

For instance us.

 

Authors:

Attorneys-at-law from SWLEX:

Krzysztof Szajek

Krzysztof Szajek

 e-mail: krzysztof.szajek@swlex.pl
tel.: +48 505 566 530

 

 

 

Katarzyna Wiśniewska

Katarzyna Wiśniewska

e-mail: katarzyna.wisniewska@swlex.pl
tel.: + 48 889 153 913

 

 

 

Zmiany w zakładaniu spółek przez Internet

Od 13.07.2017 r. (tak, to dziś!) nie będzie już możliwe zakładanie spółek przez Internet
na dotychczasowych zasadach, tj. za pośrednictwem profilu Ministerstwa Sprawiedliwości  (ekrs.ms.gov.pl).

Od dziś będzie to możliwe wyłącznie z użyciem:

 1. bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
 2. profilu zaufanego ePUAP.

Czy zmiany oznaczają, że zakładanie spółek przez Internet stanie się zmorą, w dodatku czasochłonną i nieopłacalną?

Niekoniecznie.

Jeśli zostaną odpowiednio zaplanowane działania, w tym zaplanowana konsultacja np. z prawnikiem, może się okazać, że nie ma się czego bać.

Od czego zacząć?

Najprostszym sposobem może okazać się założenie profilu ePUAP.

Jak to zrobić?

W 3 krokach.

 1. Trzeba założyć konto na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta;
 2. Dalej, trzeba się zalogować i wypełnić wniosek w tej sprawie (UWAGA: wniosek można wypełnić
  w punkcie potwierdzającym – dane wprowadza wtedy osoba pomagająca nam w tym punkcie);
 3. W terminie 14 dni od złożenia wniosku w formie elektronicznej trzeba stawić się w punkcie potwierdzającym z dowodem osobistym albo paszportem. Osoba potwierdzająca tożsamość sprawdzi zgodność danych we wniosku z danymi w dokumencie.

Po uzyskaniu profilu ePUAP  – możemy rozpocząć proces zakładania spółki przez Internet.

O czym dodatkowo muszą pamiętać cudzoziemcy, którzy chcą skorzystać z opcji zakładania spółki przez Internet po wprowadzonych zmianach?

O tym, że dla uzyskania profilu zaufanego ePUAP trzeba mieć numer PESEL. Zatem –  trzeba będzie
go uzyskać – jeżeli jeszcze się go nie posiada.

Jak cudzoziemiec może uzyskać numer PESEL?

Składając wniosek o jego nadanie. Wniosek może zostać złożony osobiście lub przez pełnomocnika.

Jeżeli cudzoziemiec nie ma miejsca zamieszkania na terytorium RP, ani jego pracodawca nie ma
tu siedziby, to wniosek składa się do Urzędu Dzielnicy Śródmieście dla m. st. Warszawy.

O czym jeszcze cudzoziemcy muszą pamiętać?

 1. O złożeniu oświadczenia, że wnioskodawca jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz
 2. wskazaniu czy wnioskodawca będący cudzoziemcem jest właścicielem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

O czym jeszcze warto pamiętać?

 O tym, że w przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, planowania sprawnego założenia spółki przez Internet po zmianach  – warto skontaktować się z prawnikiem.

Na przykład z nami. 😊

 

Autorzy:

Radcowie prawni z SWLEX: 

 

Krzysztof Szajek

Krzysztof Szajek

 e-mail: krzysztof.szajek@swlex.pl
tel.: +48 505 566 530

 

 

 

Katarzyna Wiśniewska

Katarzyna Wiśniewska

e-mail: katarzyna.wisniewska@swlex.pl
tel.: + 48 889 153 913

 

 

 

Do not be fooled! A letter resembling a notice from the KRS?

Have You ever received a letter resembling a notice from the National Court Register (KRS) or other Polish official register?

Such letter is usually written in a specific, quasi “official-like” manner and layout, with some legal provisions, where  the sender informs that the entrepreneur is obliged to pay a certain amount of PLN X to the given bank account number.

Surprisingly – it may turn out that the letter does not come from a national register in which Your company is registered – even though it is written in such way, that one might think so.

Since the sender is not a national register, there is no obligation to pay any amount of money for this kind of entity.

How to recognize, whether the correspondence comes from the National Court Register or from a private entity?

 1. The name of the sender should be thoroughly checked!

The National Court Register is kept by district courts (commercial courts), which are not run in a form of a company and especially not in a form of a limited liability company.

 1. If a letter comes from an entity other than National Court Register or another national register, it usually simply contains an offer of making an entry to a private commercial register, although at first glance it might make a different impression.

A careful reading of the letter should allay any doubts regarding who sent it and whether there is a real need to pay anything.

If it is not 100% certain, that the correspondence comes from a government body – it is better to consult a lawyer on this matter, just in case.

krs fail

Author: Paweł Mazur

Nie daj się zwieść! List przypominający pismo z KRS-u?

Czy zdarzyło się Wam otrzymać list przypominający pismo z KRS-u lub innego urzędowego rejestru?

W treści takiego listu zazwyczaj przywołane są różne przepisy, a napisany jest on specyficznym językiem.  Nadawca zawiadamia w nim, że przedsiębiorca powinien zapłacić kwotę X złotych na podany numer konta.

O dziwo – może się okazać, że takie pismo wcale nie pochodzi z państwowego rejestru, w którym zarejestrowana jest Wasza firma – pomimo, że jest ono skonstruowane w taki sposób, że można
by tak pomyśleć.

Skoro nadawca pisma nie jest państwowym rejestrem, to nie ma obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kwoty na rzecz takiego podmiotu.

Jak rozpoznać czy korespondencja pochodzi z Krajowego Rejestru Sądowego, czy od prywatnego podmiotu?

 1. Należy dokładnie sprawdzić nazwę nadawcy!

Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony jest przez sądy rejonowe (sądy gospodarcze),
które nie są prowadzone w formie spółki, a tym bardziej spółki z o.o.

 1. Jeżeli list pochodzi od innego podmiotu, zwykle zawiera po prostu ofertę wpisu
  do komercyjnego rejestru, choć na pierwszy rzut oka może sprawiać inne wrażenie.

Uważna lektura pisma powinna rozwiać wątpliwości co do tego kto ją wysłał i czy faktycznie trzeba cokolwiek zapłacić.

Jeśli nie ma 100% pewności, że korespondencja  pochodzi od organu państwowego – lepiej
na wszelki wypadek w tej sprawie skonsultować się z prawnikiem.

krs fail

Autor: Paweł Mazur