Wpisy

Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych (od 15 marca 2018)

W dniu 15 marca 2018 roku nastąpiły istotne zmiany zasad składania dokumentów związanych ze   sprawozdaniami finansowymi do Krajowego Rejestru Sądowego (roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, sprawozdanie z działalności) przez podmioty zarejestrowane w KRS. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym rejestrze Sądowym, od dnia 15 marca 2018 roku sprawozdania finansowego nie będzie można już składać w formie papierowej, a wyłącznie w formie elektronicznej. Dotyczy to również sprawozdań finansowych za 2017 rok, zatem kto do dnia 14 marca 2018 roku nie zdążył złożyć sprawozdana finansowego w formie papierowej, po tym terminie będzie zobowiązany do złożenia go w formie elektronicznej.

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło specjalny system informatyczny – Repozytorium Dokumentów Finansowych, za pomocą którego będzie można bezpłatnie złożyć sprawozdania finansowe i inne dokumenty do Repozytorium Dokumentów Finansowych, a także zgłosić informację o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Dokumenty zgłasza się przez stronę https://ekrs.ms.gov.pl/ (kolejne kroki wskażemy w osobnym wpisie na naszym blogu).

Składane dokumenty będą musiały być opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę fizyczną, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisanej jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator. Oznacza to, że osoby uprawnione do reprezentacji będą musiały dysponować podpisem kwalifikowanym bądź podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Od dnia 15 marca 2018 roku do dnia 30 września 2018 roku, ustawodawca przewidział okres przejściowy, w którym będzie można posługiwać się skanami dokumentów. W tym czasie sprawozdania należy przygotowywać w następujący sposób:

  • sporządzone sprawozdanie należy podpisać ręcznie,
  • po podpisaniu należy wykonać skan sprawozdania,
  • podpisanie skanu podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
  • złożenie do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

 

Kolejną zmianą, wprowadzoną nowelizacją ustawy, jest konieczność załączania oświadczenia złożonego przez osoby reprezentujące podmiot, przez likwidatorów oraz przez prokurentów, w którym to oświadczeniu zostanie zawarta zgoda na powołanie oraz zostanie wskazany adres do doręczeń. Jeżeli adres do doręczeń osób znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej. Należy pilnować aktualności adresu do doręczeń, ponieważ do chwili zgłoszenia zmiany adresu, doręczeń dokonuje się na ostatni adres zgłoszony do akt rejestrowych. Zgłoszenie tych zmian, nie podlega opłacie sądowej.

Istotną zmianą jest również wprowadzenie obowiązku, że do zgłoszenia spółki kapitałowej do Rejestru należy dołączyć listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu. W przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej. Każdorazową zmianę tych osób oraz danych tych osób należy zgłosić sądowi rejestrowemu, przedkładając nową listę.

 

Autor:

Radca prawny z SWLEX: 

Krzysztof Szajek

Krzysztof Szajek

 e-mail: krzysztof.szajek@swlex.pl
tel.: +48 505 566 530

 

 

 

Nie daj się zwieść! List przypominający pismo z KRS-u?

Czy zdarzyło się Wam otrzymać list przypominający pismo z KRS-u lub innego urzędowego rejestru?

W treści takiego listu zazwyczaj przywołane są różne przepisy, a napisany jest on specyficznym językiem.  Nadawca zawiadamia w nim, że przedsiębiorca powinien zapłacić kwotę X złotych na podany numer konta.

O dziwo – może się okazać, że takie pismo wcale nie pochodzi z państwowego rejestru, w którym zarejestrowana jest Wasza firma – pomimo, że jest ono skonstruowane w taki sposób, że można
by tak pomyśleć.

Skoro nadawca pisma nie jest państwowym rejestrem, to nie ma obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kwoty na rzecz takiego podmiotu.

Jak rozpoznać czy korespondencja pochodzi z Krajowego Rejestru Sądowego, czy od prywatnego podmiotu?

  1. Należy dokładnie sprawdzić nazwę nadawcy!

Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony jest przez sądy rejonowe (sądy gospodarcze),
które nie są prowadzone w formie spółki, a tym bardziej spółki z o.o.

  1. Jeżeli list pochodzi od innego podmiotu, zwykle zawiera po prostu ofertę wpisu
    do komercyjnego rejestru, choć na pierwszy rzut oka może sprawiać inne wrażenie.

Uważna lektura pisma powinna rozwiać wątpliwości co do tego kto ją wysłał i czy faktycznie trzeba cokolwiek zapłacić.

Jeśli nie ma 100% pewności, że korespondencja  pochodzi od organu państwowego – lepiej
na wszelki wypadek w tej sprawie skonsultować się z prawnikiem.

krs fail

Autor: Paweł Mazur