Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych (od 15 marca 2018)

W dniu 15 marca 2018 roku nastąpiły istotne zmiany zasad składania dokumentów związanych ze   sprawozdaniami finansowymi do Krajowego Rejestru Sądowego (roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, sprawozdanie z działalności) przez podmioty zarejestrowane w KRS. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym rejestrze Sądowym, od dnia 15 marca 2018 roku sprawozdania finansowego nie będzie można już składać w formie papierowej, a wyłącznie w formie elektronicznej. Dotyczy to również sprawozdań finansowych za 2017 rok, zatem kto do dnia 14 marca 2018 roku nie zdążył złożyć sprawozdana finansowego w formie papierowej, po tym terminie będzie zobowiązany do złożenia go w formie elektronicznej.

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło specjalny system informatyczny – Repozytorium Dokumentów Finansowych, za pomocą którego będzie można bezpłatnie złożyć sprawozdania finansowe i inne dokumenty do Repozytorium Dokumentów Finansowych, a także zgłosić informację o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Dokumenty zgłasza się przez stronę //ekrs.ms.gov.pl/ (kolejne kroki wskażemy w osobnym wpisie na naszym blogu).

Składane dokumenty będą musiały być opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę fizyczną, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisanej jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator. Oznacza to, że osoby uprawnione do reprezentacji będą musiały dysponować podpisem kwalifikowanym bądź podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Od dnia 15 marca 2018 roku do dnia 30 września 2018 roku, ustawodawca przewidział okres przejściowy, w którym będzie można posługiwać się skanami dokumentów. W tym czasie sprawozdania należy przygotowywać w następujący sposób:

 • sporządzone sprawozdanie należy podpisać ręcznie,
 • po podpisaniu należy wykonać skan sprawozdania,
 • podpisanie skanu podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • złożenie do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

 

Kolejną zmianą, wprowadzoną nowelizacją ustawy, jest konieczność załączania oświadczenia złożonego przez osoby reprezentujące podmiot, przez likwidatorów oraz przez prokurentów, w którym to oświadczeniu zostanie zawarta zgoda na powołanie oraz zostanie wskazany adres do doręczeń. Jeżeli adres do doręczeń osób znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej. Należy pilnować aktualności adresu do doręczeń, ponieważ do chwili zgłoszenia zmiany adresu, doręczeń dokonuje się na ostatni adres zgłoszony do akt rejestrowych. Zgłoszenie tych zmian, nie podlega opłacie sądowej.

Istotną zmianą jest również wprowadzenie obowiązku, że do zgłoszenia spółki kapitałowej do Rejestru należy dołączyć listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu. W przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej. Każdorazową zmianę tych osób oraz danych tych osób należy zgłosić sądowi rejestrowemu, przedkładając nową listę.

 

Autor:

Radca prawny z SWLEX: 

Krzysztof Szajek

Krzysztof Szajek

 e-mail: krzysztof.szajek@swlex.pl
tel.: +48 505 566 530

 

 

 

One account number for ZUS transfers

It is now certain: from 1 January 2018 there will be a new, individual account number for contributions (NRS) for every payer of ZUS contributions.

 

What does the change consist of?

Instead of payments to different ZUS accounts, all of the payments will have to be made via regular bank transfer, to one account assigned to given payer – the overdue contributions will also have to be paid to the new account number. The new account number will include the payer’s tax number (NIP), which will allow trouble-free identification of the entity, to which that account is assigned.

It will look like this

 

Source: //www.zus.pl/documents/10182/1093514/ulotka+e-Sk%C5%82adka_konto.jpg/0225f395-26dd-48d9-9f33-57a5e4bc2601?t=1504083310071, date of access: 11.10.2017.

Important: from 1 January 2018 it will not be possible to pay the contributions to previous account numbers – those accounts will be closed at the end of year 2017.

ATTENTION: If you pay the contributions from abroad – in the field where the BIC code is given, the SWIFT Code: NBPLPLPW needs to be put in.

 

How do I know what my ZUS account number is?

ZUS will be sending information about payers’ individual contribution account numbers from 1 October 2017.

In case of not receiving this information at least until the end of the year, one should report this fact to ZUS – lack of information about individual contribution account number will make it impossible to pay the contributions in year 2018!

 

How will ZUS know, which contribution I am paying?

From the beginning of year 2018, all of the contributions will be paid with one transfer: social insurance, health insurance, Fund of Guaranteed Employee Benefits, Bridging Retirement Pension Fund.

The payer will not indicate, which contribution he pays and for which period! ZUS will divide the payment proportionally for all of the due contributions. Moreover, in case of arrears in payment of any contribution, the payment will be automatically credited towards the oldest arrear with interest in the first place.

Attention: ZUS warns, that it is necessary to control the dates and sums of the payments, because the new way of accounting them may have influence on the voluntary insurances! In case of obligatory insurances, there may simply occur overdue amount on the account.

 

Authors:

Lawyer from SWLEX: 

Paweł Mazur

 e-mail: pawel.mazur@swlex.pl

tel.: +48 733 857 702

 

Jeden numer konta dla przelewów do ZUS

To już pewne: od 1 stycznia 2018 roku będzie nowy, indywidualny numer rachunku składkowego (NRS) dla każdego płatnika składek ZUS.

 

Na czym polega zmiana?

Zamiast wpłat na różne konta ZUSu, wszystkie wpłaty trzeba będzie dokonywać zwykłym przelewem na jeden rachunek przypisany do danego płatnika – zaległe składki też trzeba będzie opłacić na nowy numer rachunku. Nowy numer rachunku będzie zawierał NIP płatnika, co pozwoli na bezproblemową identyfikację podmiotu, do którego ten rachunek jest przypisany.

Będzie to wyglądało tak:

Źródło: //www.zus.pl/documents/10182/1093514/ulotka+e-Sk%C5%82adka_konto.jpg/0225f395-26dd-48d9-9f33-57a5e4bc2601?t=1504083310071, dostęp: 11.10.2017 r.

Ważne: od 1 stycznia 2018 r. nie będzie możliwe opłacanie składek na dotychczasowe numery kont – te rachunki zostaną zamknięte z końcem roku 2017.

UWAGA: Jeśli składki opłacasz z zagranicy – tam gdzie podaje się kod BIC, trzeba wpisać nr SWIFT: NBPLPLPW.

 

Skąd mam wiedzieć jaki jest mój numer konta w ZUS?

ZUS będzie rozsyłał informacje o indywidualnych numerach rachunku składkowego płatników już od 1 października 2017 r.

W przypadku nie otrzymania tej informacji najpóźniej do końca roku, należy zgłosić ten fakt do ZUS – brak informacji o indywidualnym numerze rachunku składkowego uniemożliwi zapłacenie składek w 2018 roku!

 

Skąd ZUS będzie wiedział którą składkę opłacam?

Od początku 2018 roku jednym przelewem będą opłacane wszystkie składki, czyli: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Płatnik nie będzie wskazywał ani którą składkę opłaca, ani za jaki okres! ZUS sam rozdzieli wpłatę proporcjonalnie na poczet wszystkich wymaganych składek. Co więcej, w przypadku zaległości w zapłacie którejkolwiek ze składek, wpłata będzie automatycznie zaliczana w pierwszej kolejności na najstarszą wymagalną należność z odsetkami.

Uwaga: ZUS ostrzega, że należy kontrolować terminy i kwoty wpłat, bo nowy sposób ich księgowania może wpływać na ubezpieczenia dobrowolne! W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych na koncie po prostu może powstać zaległość.

 

Autorzy:

Prawnik z SWLEX: 

Paweł Mazur

 e-mail: pawel.mazur@swlex.pl

tel.: +48 733 857 702

 

Changes in setting up companies via the Internet

From 13th July 2017 it is not possible to establish companies via the Internet on the previous principles,
i.e. through the Ministry of Justice profile (ekrs.ms.gov.pl).

Starting from 13th July 2017, it is only possible using:

 1. secure electronic signature verified by a valid qualified certificate or
 2. ePUAP trusted profile.

Do the changes mean, that establishment of  companies via the Internet will become
a time-consuming and uneconomical nightmare,?

Not necessarily.

If actions will be planned appropriately and the issue will be consulted with e.g. a lawyer, it might occur, that there is nothing to be scared of.

What to start with?

The easiest way might be creation of ePUAP trusted profile.

How to do it?

In 3 steps.

 1. You shall create an account on the ePUAP platform under the address //epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta
 2. Then, you shall log in and fill out an application appropriate in this matter (ATTENTION: the application can be filled out in a confirmation point – the data are then entered by the person helping us in that point)
 3. Within 14 days from submitting the application in electronic form you shall appear in person in the confirmation point with an identity card or a passport. The person confirming the identity will check consistency of data in the application with data in the document.

After obtaining ePUAP profile – we can start the process of establishing a company via the Internet.

What do the foreigners, who want to use the option of establishing a company via the Internet after the introduced changes, need to remember about?

About that, that for obtaining an ePUAP trusted profile you shall have a PESEL number. Therefore you shall get one, if you do not have it yet.

How can a foreigner obtain a  PESEL number?

By applying for it. The application can be filed personally or by a proxy. If the foreigner does not have his domicile on the Polish territory and his employer does not have his seat there, the application should be filed to the Office of Śródmieście District of the Capital City of Warsaw.

What else do the foreigners need to remember about?

 1. About making a declaration, that the applicant is a foreigner as provided for in the Immovable Properties Acquisition by Foreigners Act of 24 march 1920 and
 2. About indicating, whether the applicant being a foreigner is an owner of immovable properties located on the territory of the Republic of Poland

What else is it worth to remember about?

About that, that in case of any questions, doubts and planning successful establishment of a company via the Internet after the changes – it is worth contacting a lawyer.

For instance us.

 

Authors:

Attorneys-at-law from SWLEX:

Krzysztof Szajek

Krzysztof Szajek

 e-mail: krzysztof.szajek@swlex.pl
tel.: +48 505 566 530

 

 

 

Katarzyna Wiśniewska

Katarzyna Wiśniewska

e-mail: katarzyna.wisniewska@swlex.pl
tel.: + 48 889 153 913

 

 

 

Zmiany w zakładaniu spółek przez Internet

Od 13.07.2017 r. (tak, to dziś!) nie będzie już możliwe zakładanie spółek przez Internet
na dotychczasowych zasadach, tj. za pośrednictwem profilu Ministerstwa Sprawiedliwości  (ekrs.ms.gov.pl).

Od dziś będzie to możliwe wyłącznie z użyciem:

 1. bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
 2. profilu zaufanego ePUAP.

Czy zmiany oznaczają, że zakładanie spółek przez Internet stanie się zmorą, w dodatku czasochłonną i nieopłacalną?

Niekoniecznie.

Jeśli zostaną odpowiednio zaplanowane działania, w tym zaplanowana konsultacja np. z prawnikiem, może się okazać, że nie ma się czego bać.

Od czego zacząć?

Najprostszym sposobem może okazać się założenie profilu ePUAP.

Jak to zrobić?

W 3 krokach.

 1. Trzeba założyć konto na platformie ePUAP pod adresem //epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta;
 2. Dalej, trzeba się zalogować i wypełnić wniosek w tej sprawie (UWAGA: wniosek można wypełnić
  w punkcie potwierdzającym – dane wprowadza wtedy osoba pomagająca nam w tym punkcie);
 3. W terminie 14 dni od złożenia wniosku w formie elektronicznej trzeba stawić się w punkcie potwierdzającym z dowodem osobistym albo paszportem. Osoba potwierdzająca tożsamość sprawdzi zgodność danych we wniosku z danymi w dokumencie.

Po uzyskaniu profilu ePUAP  – możemy rozpocząć proces zakładania spółki przez Internet.

O czym dodatkowo muszą pamiętać cudzoziemcy, którzy chcą skorzystać z opcji zakładania spółki przez Internet po wprowadzonych zmianach?

O tym, że dla uzyskania profilu zaufanego ePUAP trzeba mieć numer PESEL. Zatem –  trzeba będzie
go uzyskać – jeżeli jeszcze się go nie posiada.

Jak cudzoziemiec może uzyskać numer PESEL?

Składając wniosek o jego nadanie. Wniosek może zostać złożony osobiście lub przez pełnomocnika.

Jeżeli cudzoziemiec nie ma miejsca zamieszkania na terytorium RP, ani jego pracodawca nie ma
tu siedziby, to wniosek składa się do Urzędu Dzielnicy Śródmieście dla m. st. Warszawy.

O czym jeszcze cudzoziemcy muszą pamiętać?

 1. O złożeniu oświadczenia, że wnioskodawca jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz
 2. wskazaniu czy wnioskodawca będący cudzoziemcem jest właścicielem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

O czym jeszcze warto pamiętać?

 O tym, że w przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, planowania sprawnego założenia spółki przez Internet po zmianach  – warto skontaktować się z prawnikiem.

Na przykład z nami. 😊

 

Autorzy:

Radcowie prawni z SWLEX: 

 

Krzysztof Szajek

Krzysztof Szajek

 e-mail: krzysztof.szajek@swlex.pl
tel.: +48 505 566 530

 

 

 

Katarzyna Wiśniewska

Katarzyna Wiśniewska

e-mail: katarzyna.wisniewska@swlex.pl
tel.: + 48 889 153 913

 

 

 

Do not be fooled! A letter resembling a notice from the KRS?

Have You ever received a letter resembling a notice from the National Court Register (KRS) or other Polish official register?

Such letter is usually written in a specific, quasi “official-like” manner and layout, with some legal provisions, where  the sender informs that the entrepreneur is obliged to pay a certain amount of PLN X to the given bank account number.

Surprisingly – it may turn out that the letter does not come from a national register in which Your company is registered – even though it is written in such way, that one might think so.

Since the sender is not a national register, there is no obligation to pay any amount of money for this kind of entity.

How to recognize, whether the correspondence comes from the National Court Register or from a private entity?

 1. The name of the sender should be thoroughly checked!

The National Court Register is kept by district courts (commercial courts), which are not run in a form of a company and especially not in a form of a limited liability company.

 1. If a letter comes from an entity other than National Court Register or another national register, it usually simply contains an offer of making an entry to a private commercial register, although at first glance it might make a different impression.

A careful reading of the letter should allay any doubts regarding who sent it and whether there is a real need to pay anything.

If it is not 100% certain, that the correspondence comes from a government body – it is better to consult a lawyer on this matter, just in case.

krs fail

Author: Paweł Mazur

Nie daj się zwieść! List przypominający pismo z KRS-u?

Czy zdarzyło się Wam otrzymać list przypominający pismo z KRS-u lub innego urzędowego rejestru?

W treści takiego listu zazwyczaj przywołane są różne przepisy, a napisany jest on specyficznym językiem.  Nadawca zawiadamia w nim, że przedsiębiorca powinien zapłacić kwotę X złotych na podany numer konta.

O dziwo – może się okazać, że takie pismo wcale nie pochodzi z państwowego rejestru, w którym zarejestrowana jest Wasza firma – pomimo, że jest ono skonstruowane w taki sposób, że można
by tak pomyśleć.

Skoro nadawca pisma nie jest państwowym rejestrem, to nie ma obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kwoty na rzecz takiego podmiotu.

Jak rozpoznać czy korespondencja pochodzi z Krajowego Rejestru Sądowego, czy od prywatnego podmiotu?

 1. Należy dokładnie sprawdzić nazwę nadawcy!

Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony jest przez sądy rejonowe (sądy gospodarcze),
które nie są prowadzone w formie spółki, a tym bardziej spółki z o.o.

 1. Jeżeli list pochodzi od innego podmiotu, zwykle zawiera po prostu ofertę wpisu
  do komercyjnego rejestru, choć na pierwszy rzut oka może sprawiać inne wrażenie.

Uważna lektura pisma powinna rozwiać wątpliwości co do tego kto ją wysłał i czy faktycznie trzeba cokolwiek zapłacić.

Jeśli nie ma 100% pewności, że korespondencja  pochodzi od organu państwowego – lepiej
na wszelki wypadek w tej sprawie skonsultować się z prawnikiem.

krs fail

Autor: Paweł Mazur