Wpisy

One account number for ZUS transfers

It is now certain: from 1 January 2018 there will be a new, individual account number for contributions (NRS) for every payer of ZUS contributions.

 

What does the change consist of?

Instead of payments to different ZUS accounts, all of the payments will have to be made via regular bank transfer, to one account assigned to given payer – the overdue contributions will also have to be paid to the new account number. The new account number will include the payer’s tax number (NIP), which will allow trouble-free identification of the entity, to which that account is assigned.

It will look like this

 

Source: http://www.zus.pl/documents/10182/1093514/ulotka+e-Sk%C5%82adka_konto.jpg/0225f395-26dd-48d9-9f33-57a5e4bc2601?t=1504083310071, date of access: 11.10.2017.

Important: from 1 January 2018 it will not be possible to pay the contributions to previous account numbers – those accounts will be closed at the end of year 2017.

ATTENTION: If you pay the contributions from abroad – in the field where the BIC code is given, the SWIFT Code: NBPLPLPW needs to be put in.

 

How do I know what my ZUS account number is?

ZUS will be sending information about payers’ individual contribution account numbers from 1 October 2017.

In case of not receiving this information at least until the end of the year, one should report this fact to ZUS – lack of information about individual contribution account number will make it impossible to pay the contributions in year 2018!

 

How will ZUS know, which contribution I am paying?

From the beginning of year 2018, all of the contributions will be paid with one transfer: social insurance, health insurance, Fund of Guaranteed Employee Benefits, Bridging Retirement Pension Fund.

The payer will not indicate, which contribution he pays and for which period! ZUS will divide the payment proportionally for all of the due contributions. Moreover, in case of arrears in payment of any contribution, the payment will be automatically credited towards the oldest arrear with interest in the first place.

Attention: ZUS warns, that it is necessary to control the dates and sums of the payments, because the new way of accounting them may have influence on the voluntary insurances! In case of obligatory insurances, there may simply occur overdue amount on the account.

 

Authors:

Lawyer from SWLEX: 

Paweł Mazur

 e-mail: pawel.mazur@swlex.pl

tel.: +48 733 857 702

 

Jeden numer konta dla przelewów do ZUS

To już pewne: od 1 stycznia 2018 roku będzie nowy, indywidualny numer rachunku składkowego (NRS) dla każdego płatnika składek ZUS.

 

Na czym polega zmiana?

Zamiast wpłat na różne konta ZUSu, wszystkie wpłaty trzeba będzie dokonywać zwykłym przelewem na jeden rachunek przypisany do danego płatnika – zaległe składki też trzeba będzie opłacić na nowy numer rachunku. Nowy numer rachunku będzie zawierał NIP płatnika, co pozwoli na bezproblemową identyfikację podmiotu, do którego ten rachunek jest przypisany.

Będzie to wyglądało tak:

Źródło: http://www.zus.pl/documents/10182/1093514/ulotka+e-Sk%C5%82adka_konto.jpg/0225f395-26dd-48d9-9f33-57a5e4bc2601?t=1504083310071, dostęp: 11.10.2017 r.

Ważne: od 1 stycznia 2018 r. nie będzie możliwe opłacanie składek na dotychczasowe numery kont – te rachunki zostaną zamknięte z końcem roku 2017.

UWAGA: Jeśli składki opłacasz z zagranicy – tam gdzie podaje się kod BIC, trzeba wpisać nr SWIFT: NBPLPLPW.

 

Skąd mam wiedzieć jaki jest mój numer konta w ZUS?

ZUS będzie rozsyłał informacje o indywidualnych numerach rachunku składkowego płatników już od 1 października 2017 r.

W przypadku nie otrzymania tej informacji najpóźniej do końca roku, należy zgłosić ten fakt do ZUS – brak informacji o indywidualnym numerze rachunku składkowego uniemożliwi zapłacenie składek w 2018 roku!

 

Skąd ZUS będzie wiedział którą składkę opłacam?

Od początku 2018 roku jednym przelewem będą opłacane wszystkie składki, czyli: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Płatnik nie będzie wskazywał ani którą składkę opłaca, ani za jaki okres! ZUS sam rozdzieli wpłatę proporcjonalnie na poczet wszystkich wymaganych składek. Co więcej, w przypadku zaległości w zapłacie którejkolwiek ze składek, wpłata będzie automatycznie zaliczana w pierwszej kolejności na najstarszą wymagalną należność z odsetkami.

Uwaga: ZUS ostrzega, że należy kontrolować terminy i kwoty wpłat, bo nowy sposób ich księgowania może wpływać na ubezpieczenia dobrowolne! W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych na koncie po prostu może powstać zaległość.

 

Autorzy:

Prawnik z SWLEX: 

Paweł Mazur

 e-mail: pawel.mazur@swlex.pl

tel.: +48 733 857 702